Төсөл хөтөлбөрүүд

Global goals for youth program

Global goals for youth program

29/11/2020

Дуусгалаа аян

Дуусгалаа аян

29/11/2020

Model UNESCO Mongolia

Model UNESCO Mongolia

02/09/2020

Trilateral meetings

Trilateral meetings

02/09/2020

SDG Workshops

SDG Workshops

02/09/2020